• "سلامت به معنای هماهنگی بین بدن، ذهن و روح است. وقتی شخصی به دور از معلولیت های جسمی و تفکرات بیهوده ی ذهنی است، دروازه های روح او باز می شوند." B.K.S. Iyengar


    هدف دکتر زهتابچی ، توانا کردن بیمار در به دست گرفتن کنترل سلامتی خود می باشد. واقعیت این است که بیمار نبودن به معنای سالم بودن نیست. در زندگی مدرن امروزی، کمبود خواب و زمان، اضطراب وتغذیه ی نامناسب، عواملی هستند که منجر به بروز بیماریهای مزمن می گردند.

    هم اکنون زمان تغییر است و برای تغییر، تمام خانواده باید فعال باشند و همکاری کنند!