بزرگسالان

لطفا ۲ فرم زیر را تکمیل و امضا کنید

اجازه برای معاینه

فرم سلامتی‌

کودکان

والدین و یا سرپرست لطفا ۲ فرم زیر را تکمیل و امضا کنید

اجازه برای معاینه

فرم سلامتی

قوانین نگهداری اطلاعات پزشکی‌ شما

بزرگسالان و کودکان لطفا فرم زیر را تکمیل و امضا کنید

قوانین اطلاعات محرمانه

هر بیمار جدید باید ۳ فرم زیر را به همراه داشته باشد

فرم سلامتی‌ بزرگسالان یا کودکان
فرم اجازه برای معاینه بزرگسالان یا کودکان

فرم قوانین اطلاعات محرمانه

قوانین درمان مزوتراپی

لطفا فرم زیر را امضا کنید

قوانین درمان مزوتراپی