• طبّ ترکیبی‌ جدیدترین طبّ قرن بیست و یکم است. پزشکی‌ ترکیبی‌ به بدنِ انسان به عنوان مجموعه ای از اعضای تک تک و مجزا نگاه نمیکند، بلکه آن را به عنوان یک واحد کل و کامل در نظر میگیرد. در پزشکی‌ مدرن امروزی، بیماری مرکز اصلی‌ توجه است. در حالی‌ که طبّ ترکیبی‌ به جای بیماری به بیمار توجه می‌کند. واقعیت این است که علائم بیماری به تنهایی برای درمان کافی‌ نیستند. اعضای بدن، ارتباط فیزیولوژیکی آنها، ژنتیک، روشِ زندگی‌، محیط اطراف و موقعیت ذهنی‌ و روحی‌ فرد بر روند بیماری تاثیر فراوانی دارند. هنگامی که فقط به علائم بیماری توجه شود، ممکن است بسیاری از علائم مهمتر که نقش به سزایی در بیماری دارند در نظر گرفته نشوند
    دکتر زهتابچی، معتقد است که پزشکی ترکیبی‌ بهترین راه درمانِ بیماریست، چرا که طبّ ترکیبی‌ به دنبالِ علت و ریشهٔ‌ واقعی بیماری می گردد. او معتقد است با توجه به شرایط زندگی‌ و شخصی‌ بیمار می‌توان دلیلِ بیماری و بهترین راه درمان آن را با کمک خود بیمار پیدا کرد